0896 66 93 68; 0899 91 05 19
yordan.markov@jordanmconsult.com
office@jordanmconsult.com

Джордан М Консулт

СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ

ТРЗ

ТРЗ и Администриране на Персонала

Основните счетоводни и ТРЗ услуги включват:

  • Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи, и контрол върху съответствието им с националното счетоводно и данъчно законодателство
  • Осчетоводяване на и отразяване на стопанските операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство
  • Годишно счетоводно приключване и изготвяне на Годишен финансов отчет
  • Консултации във връзка със счетоводното законодателство
  • Изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план
  • Изготвяне на фактури и банкови нареждания
  • Изготвяне на необходимите документи и декларации за НАП - Декларация по Закона за ДДС, Декларации 1 и 6, Декларация по чл. 62 от КТ, и всички останали месечни, редовни декларации.
  • Изготвяне на банковите документи за изплащане на осигуровките
  • Изготвяне на трудови договори съгласно Кодекса на труда