0896 66 93 68; 0899 91 05 19
yordan.markov@jordanmconsult.com
office@jordanmconsult.com

Джордан М Консулт

СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ

Счетоводни услуги

Абонаментно счетоводно обслужване

В АБОНАМЕНТА Е ВКЛЮЧЕНО:

- Изготвяне на счетоводна политика.


- Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи.


- Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство.


- Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента.

- Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешнофирмените изисквания и потребности от информация.


- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ.


- Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента.


- Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация.


- Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност).
- Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации, други декларации, справки и др.) за НАП.


- Информиране на клиента за изтичащи срокове, касаещи НАП.


- Данъчно и осигурително планиране и прогнозиране.


- Консултации във връзка с данъчното и осигурителното законодателство.


- Представителство при провеждане на ревизии и одити.


- Изчисляване и определяне на данъци и осигуровки.


- Изготвяне на банкови документи за разплащане с НАП.


- Изготвяне трудови договори съгласно задължителните реквизити на Кодекса на труда.
- Попълване на трудови и осигурителни книжки.


- Изготвяне на разплащателни ведомости, сметки за изплатени суми и рекапитулации.


- Изготвяне на документи, справки и служебни бележки във връзка с прекратяване на трудови договори.


- Самостоятелно годишно счетоводно приключване съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия.


- Подаване на месечна информация за осигурените от клиента лица.


- Подаване на информация за сключените трудови договори.


- Подаване на декларации, справки и други документи пред НАП, НОИ, БНБ и НСИ.


- Подаване на годишна данъчна декларация.


- Подаване на годишни финансови отчети в НСИ и Агенция по вписванията.


- Изкарване на удостоверение за актуално състояние и липса на данъчни задължения.