0896 66 93 68; 0899 91 05 19
yordan.markov@jordanmconsult.com
office@jordanmconsult.com

Джордан М Консулт

СЧЕТОВОДНА КОМПАНИЯ

Абонаментно счетоводно обслужване В АБОНАМЕНТА Е ВКЛЮЧЕНО: - Изготвяне на счетоводна политика. - Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи. - Контрол на съответствията на първичните счетоводни документи с националното счетоводно и данъчно законодателство. - Изготвяне на необходими вътрешни и вторични счетоводни документи с изключение на тези, отнасящи се до отчетността на физически лица, както и заповеди на ръководството във връзка с дейността на клиента. - Осчетоводяване и отразяване на стопански операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство и Националните Стандарти за Финансови Отчети за Малки и Средни Предприятия, и съобразно вътрешнофирмените изисквания и потребности от информация. - Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на НАП, БНБ, НОИ и НСИ. - Изготвяне на справки и предоставяне на информация за нуждите на клиента. - Регистрация на фискални устройства при данъчната администрация. - Регистрация по ЗДДС (Закон за данъка върху добавената стойност). - Изготвяне на необходими документи (ДДС декларации,…
ТРЗ и Администриране на Персонала Основните счетоводни и ТРЗ услуги включват: Сортиране, класиране и обработка на първични счетоводни документи, и контрол върху съответствието им с националното счетоводно и данъчно законодателство Осчетоводяване на и отразяване на стопанските операции съгласно разпоредбите на счетоводното законодателство Годишно счетоводно приключване и изготвяне на Годишен финансов отчет Консултации във връзка със счетоводното законодателство Изготвяне на данъчен и счетоводен амортизационен план Изготвяне на фактури и банкови нареждания Изготвяне на необходимите документи и декларации за НАП - Декларация по Закона за ДДС, Декларации 1 и 6, Декларация по чл. 62 от КТ, и всички останали месечни, редовни декларации. Изготвяне на банковите документи за изплащане на осигуровките Изготвяне на трудови договори съгласно Кодекса на труда
Регистрация на нови фирми Регистрацията на нова фирма отнема 3 до 5 дни. Самото изготвяне на документи отнема 1 ден, ние ще свършим всичко вместо вас. За вас остава единствено избора на име на фирма и заверка при Нотариус и откриване на набирателна сметка в избрана от вас банка. Ние даваме най-добра цена спрямо качеството на услугата! Доверете се на Професионалистите!  Регистрация на фирми: ЕООД, ООД – 230 лв. с включени държавни такси! Ето и малко информация Необходими документи:  1. Белжка за внесен капитал. Издава се от банка по избор. Ако регистрирам ООД с капитал, който е по-висок от 2 лв. (установения в закона минимум), то за вписването е необходимо да бъде внесен поне 70% от капитала. 2. Съгласие за приемане на управление и образец от подписа (спесимен). Трябва да е нотариално заверен и подписан от управителя. Има два варианта: да имам подготвен спесимен, който има нужда единствено от нотариална заверка или да искам от…